Welkom bij KeuzeinPaarden.nl,

om een paard te kopen

of gratis te verkopen!

Algemene voorwaarden

Website keuzeinpaarden.nl

keuzeinpaarden.nl is een laagdrempelig platform, gericht op het samenbrengen van vraag en aanbod, waar iedereen, naast het aanbieden van paarden, pony’s en paard gerelateerde producten of diensten, ongedwongen kan zoeken en kijken tussen al het aanbod. keuzeinpaarden.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan keuzeinpaarden.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen.

Keuzeinpaarden.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. keuzeinpaarden.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart keuzeinpaarden.nl (en al haar gelieerde producten, personen en/of personeelsleden) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen

Keuzeinpaarden.nl is geen veilingsite, maar een advertentiesite.Wanneer verkoper heeft aangegeven biedingen te willen ontvangen, geschiedt dit telefonisch of per email in een rechtstreeks contact met verkoper en wordt niet weergegeven op keuzeinpaarden.nl

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in uw keuzeinpaarden.nl advertentie. keuzeinpaarden.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. keuzeinpaarden.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van keuzeinpaarden.nl

Keuzeinpaarden.nl promoot de keuzeinpaarden.nl website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, gedrukte media, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Keuzeinpaarden.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of softwareapplicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van keuzeinpaarden.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens ondermeer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van keuzeinpaarden.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) keuzeinpaarden.nl advertenties op uw site weer te geven, tenzij u de daarvoor bestemde gratis verstrekte software gebruikt en u voldoende budget tegoed voor uw advertenties heeft. Het zogenaamde hotlinking van advertenties van derden is verboden. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan.

Handelen in strijd met de gebruiksvoorwaarden keuzeinpaarden.nl

Keuzeinpaarden.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van keuzeinpaarden.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden van keuzeinpaarden.nl, onverminderd het recht van keuzeinpaarden.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. keuzeinpaarden.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van uw (budget) tegoed,
 • schorsing van het account,
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan derden waaronder politie, justitie en rechthebbenden.
 • voorbeelden van overtredingen van het beleid zijn:
  • advertenties waarin geen concreet product wordt aangeboden,
  • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
  • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
  • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden,
  • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten(spam).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.

Bindend advies

Alle geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Keuzeinpaarden of MAIN Publishing bv zelf onderneemt om de aan keuzeinpaarden.nl verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van Keuzeinpaarden, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht door middel van bindend advies volgens de regels van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of Keuze in paarden een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop hetauteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zondertoestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven inuw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het objectdat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekkingtot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerdersdienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens zeaan te bieden op keuzeinpaarden.nl. Indien u twijfelt over deauthenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

Vergelijkingen en misleidendeteksten

 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidendetitels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden,anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.
 • Alleen in de objectbeschrijving mag u het aangeboden objectvergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding opgeen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van hetobject.

Niet toegestane informatie inadvertentie

 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de keuzeinpaarden.nl gebruiksvoorwaarden zijn niet toegestaan.
 • In het omschrijvingsveld of de titel is het niet toegestaan omtelefoonnummers, plaatsgegevens of prijzen te communiceren. Advertenties waarop dit van toepassing is worden gewijzigd of verwijdert.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
  die deelsof grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomstendoor het genereren van kliks.
 • waaruitblijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of nietdoor u, wordt aangeboden.

Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

 • De wijze waarop wordt betaald en goederen worden overgedragentussen koper en verkoper, gaat buiten de invloedssfeer van keuzeinpaarden.nl. keuzeinpaarden.nl is op generlei wijze partij hierin.
 • Verkopers mogen kopers niet verzoeken contant geld op te sturen. Verkopers mogen kopers niet vragen contant geld te sturen via contante overboekingsservices (overboekingsservices die niet zijn gelieerd aan een bank) zoals Western Union of MoneyGram. Verkopers mogen evenmin verzoeken om betalingen door het overdragen vantegoeden van een vooruitbetaalde creditcard of bankpas.
 • Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aanparticulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.
 • Omzetbelasting: keuzeinpaarden.nl berekent 19% omzetbelasting op aan u gefactureerde bedragen. Ondernemers die adverteren via Keuzeinpaarden ontvangen evenals consumenten een factuur met gespecificeerde BTW.Ondernemers worden verzocht hun BTW nummer in te voeren bij opgave van deadvertentie. In geval van buitenlandse ondernemers is het niet mogelijk voor keuzeinpaarden.nl om voor dergelijke diensten berekende omzetbelasting tecrediteren. Voor specifieke in beginsel voor ondernemers bedoelde diensten kaneen prijs zonder omzetbelasting worden berekend mits deze diensten wordenverricht aan buiten Nederland gevestigde ondernemers met een geldig enverifieerbaar BTW-nummer in een geschikte opmaak als bedoeld voorintracommunautaire transacties.

Bescherming van intellectuele eigendom

Op keuzeinpaarden.nl wordt een groot aantal, en een groteverscheidenheid, aan producten aangeboden door particulieren in Nederland.Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andererechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreukmaken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van dezeaanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit opde juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken opintellectuele eigendomsrechten door keuzeinpaarden.nl verwijderd.

Het melden van een inbreuk

indien vermelde advertentie niet aan normen van fatsoen voldoet en/of strijdigis met andere regels uit deze voorwaarden en/of strijdig is metoverheidsregels, eigendomsrechten e.d. kunt u dit kenbaar maken via de button onder de desbetreffende advertentie. Hierop zal actie worden ondernomenrichting adverteerder.

Let op! Dit formulier kan alleenworden gebruikt door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het “Melden van inbreuk” is bedoeld om ervoor te zorgen dataangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk ofandere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen,kunnen bezoekers en adverteerders contact opnemen met keuzeinpaarden.nl via het contactformulier.

Verboden of verdachte objecten en diensten

keuzeinpaarden.nl is een advertentiesite die kopers enverkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervanvinden buiten de site om plaats en keuzeinpaarden.nl is hierbij nietbetrokken. De (ver)koop van goederen en diensten via keuzeinpaarden.nl isin beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door(inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijstvan verboden objecten en diensten. Als gebruiker van keuzeinpaarden.nl bentu zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop vanbepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan.

Deze voorwaarden dateren van 29 februari 2012