Welkom bij KeuzeinPaarden.nl,

om een paard te kopen

of gratis te verkopen!

Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van Keuze in paarden te laten werken en om de veilige handel via Keuze in paarden te bevorderen (zie meer gedetailleerd hieronder). Keuze in paarden is een website van MAIN Publishing bv, Wetterwille 9, 8401 GB Gorredijk, is verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

Wanneer u onze site bezoekt, plaatsen wij een of meerdere cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Wij gebruiken sessiecookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. U heeft de mogelijkheid om cookieste weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer ofMozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies teweigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser).

Verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerkenwij de volgende gegevens van u:

 • van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaard informatie over het internetgebruik, statistieken op page views,verkeer van en naar keuzeinpaarden.nl;
 • van kopers die contact opnemen met de adverteerder via de site verzamelen wij IP-adressen en e-mail adressen;
 • van adverteerders verzamelen wij het IP-adres, e-mailadres en,voor zover opgegeven, NAW-gegevens en advertentiegegevens;
 • van bezoekers die een Keuzeinpaarden account hebben aangemaakt, verzamelen en verwerken wij computer-inlogdata, informatie over advertenties/favorieten, naam, en, voor zover opgegeven, postcode, buitenland(indien van toepassing), telefoonnummer;
 • van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelen en verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag;
 • van mensen die een bericht sturen aan onze helpdesk verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.

Naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie overgeschillen met adverteerders en informatie over (vermeende) inbreuken opintellectuele eigendomsrechten verwerken.

Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel op keuzeinpaarden.nl, onze promotieacties en prijsvragen, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt
 • het bevorderen van veilige handel via keuzeinpaarden.nl, of andere MAIN Publishing producten
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende)inbreuken op intellectuele eigendomsrechten alsmede het bevorderen van een oplossing van geschillen;
 • het afdwingen van naleving van onze gebruikersvoorwaarden;
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclameuitingen;
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Bekendmaking

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkop en/of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan deelnemers van onze inbreukmelding, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie objecten of materialen bevat die niet zijn geautoriseerd door de eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en derhalve de rechten van de eigenaar schenden

Tevens kunnen wij persoonsgegevens uitwisselen met groepsmaatschappijen die helpen potentieel illegale handelingen op te sporen en te voorkomen en met derde partijen die gezamenlijke diensten leveren. Indien wij of onze groepsmaatschappijen worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens verwerken onder strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding,uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacy beleid omschreven.

Gebruik van informatie van Keuze in Paarden

U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op keuzeinpaarden.nl uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven.

Marketing

Uw gegevens die wij verkregen hebben in verband met de plaatsing van advertenties op keuzeinpaarden.nl, kunnen wij gebruiken om u aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten of diensten van keuzeinpaarden. Als u geen marketing communicaties van ons meer wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig aangeven middels de link ‘afmelden’ in onze communicatie.

Toegang, Wijzigen en Verwijderen

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van Keuzeinpaarden, Mijn advertenties account. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met customer support op support@keuzeinpaarden.nl voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op keuzeinpaarden.nl. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wij verwijderen persoonsgegevens wanneer wij die niet langer nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij bewaren persoonsgegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het oplossen van geschillen,het afdwingen van ons beleid en om kwaadwillenden tegen te houden.

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen(onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet;wij kunnen dus niets garanderen.

Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan omregelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@keuzeinpaarden.nl.

Dit privacybeleid dateert van 29 februari 2012